Sort by:  
1 - 10 of 51

1.
Ījabs, Ivars Politikas teorija: pirmie soļi
[Rīga] : las.ām, ©2017. 278, [1] lpp.
Text editionText edition
2.
Dišlers, Kārlis Ievads Latvijas valststiesību zinātnē
Rīga : Tiesu namu aģentūra, 2017. xix, 300 lpp.
Text editionText edition
3.
Orlovska, Ausma Ekonomiskā statistika
Rīga : RTU Izdevniecība, 2016. 158 lpp.
Text editionText edition
4.
Siņicins, Mihails Ekonomika
Rīga : RaKa, 2009. 370 lpp.
Text editionText edition
5.
Birzniece, Juta Ekonomika vidusskolām
Rīga : Biznesa augstskola "Turība", 2014. 191 lpp.
Vāks (JPG)
Text editionText edition
6.
Andersone, Gita Sociālās zinības 6. klasei
Rīga : Zvaigzne ABC, 2007. 2 sēj.
Text editionText edition
7.
Kačalova, Tatjana. Mākslas vēstures pamati
Rīga : Zvaigzne, 1976. 1. sēj.
Text editionText edition
8.
Nešpors, Viktors Mikroekonomikas teorijas pamati
Rīga : RTU izdevniecība, 2015. 244 lpp.
Text editionText edition
9.
Bukovskis, Vladimirs Civīlprocesa mācības grāmata
[Jelgava : izdevējs nav zināms, 2015]. 792 lpp.
external link
Text editionText edition
10.
Romanovska, Gunita. Sociālās zinības
Rīga : RaKa, c2008. 175 lpp.
Text editionText edition

1 - 10 of 51

Contact information

Any questions? Write us

Help

Follow us

Links